Personvernpolicy (privacy policy)

NORWEGIAN (NORSK)
ENGLISH (ENGELSK)

Personvernpolicy for boostsalongen.no og tilhørende nettsteder

Kjære besøker!

Ditt personvern er viktig for oss, og å opprettholde tillit og trygghet er en av våre høyeste prioriteter. Vi respekterer din rett til å holde din personlige informasjon konfidensiell.

Vi håper at du ved å ta noen minutter til å lese dette vil få en bedre forståelse for hva vi gjør med informasjon du gir til oss og hvordan vi holder det privat og sikkert.

Informasjonsinnhenting

boostsalongen.no og tilhørende nettsteder henter inn flere typer informasjon om deg — men bare når den informasjonen er gitt av deg eller er innhentet av oss med ditt samtykke.

Eksempel på informasjon vi innhenter:

  • Informasjonskapsler («cookies»). Dette er informasjon som nettstedet bruker til å føre statistikk over besøk, for eksempel for å se hvilke sider som besøkes slik at nettstedene kan gjøres bedre. Informasjonskapslene settes både av boostsalongen.no og av tredjeparts verktøy slik som for eksempel Google Analytics. Boostsalongen.no er ikke ansvarlig for tredjeparts bruk av data.
  • Kontaktinformasjon. Ved bestilling, utfylling av kontaktskjemaer og så videre, registreres informasjon som navn, eventuelt adresse, telefonnummer og annen informasjon som man selv velger å fylle ut.
  • IP-adresse: IP-adresser til besøkende registreres med det formål å føre statistikk og å avdekke eventuelt misbruk.

Obligatoriske data

Data som hentes ut og som man ikke kan velge å slå av er informasjonskapsler («cookies»), hvilke sider på nettstedet som besøkes og hvilken IP-adresse man kommer fra.

Deling av informasjon med utenforstående

Boostsalongen.no vil ikke dele informasjon som samles inn på nettstedet med tredjepart, med mindre delingen er nødvendig for å analysere, behandle, strukturere og bruke dataene.

Boostsalongen.no vil aldri videredistribuere, dele eller selge kontaktinformasjon som for eksempel e-postadresser, telefonnummer og annen kontaktinformasjon til tredjepart, med mindre dette er nødvendig for å fullføre en leveranse den besøkende selv har bedt om. Et eksempel på dette er kredittsjekk – dersom en kunde har bestilt en tjeneste og det skal gjøres en kredittsjekk, vil navn eller fødselsnummer brukes som oppslag hos en kredittinstitusjon for å hente ut kredittdata.

Sist oppdatert: 05. september 2017

For spørsmål om personvernpolicyen, vennligst send en epost til info@boostsalongen.no.

Privacy policy for boostsalongen.no and related websites

Dear visitor!

Your privacy is important to us. Earning your trust and ensuring your safety are amongst our highest priorities. We respect your irght to keep your personal information confidential.

We hope by reading this you’ll get a better understanding of how we collect, keep and process the information you give us, and how we keep it private and secure.

Information gathering

Boostsalongen.no and related websites collect information from you, but only when that information is given by you or collected with your permission.

Example of information we collect:

  • Cookies. This is information the website uses to track visitors, for instance to see which pages are visited so we can improve the website and user experience. Cookies are set both by boostsalongen.no and relevant third party tools like for instance Google Analytics. Boostsalongen.no is not responsible for third parties’ use of data.
  • Contact information: When you order, fill out contact forms and so on, we register information such as your name, address, phone number and other information you choose to fill in.
  • IP address: IP addresses of visitors are registered to keep statistics and in case of abuse.

Obligatory data

Obligatory data we collect are: Cookies, which pages you visit and which IP address you come from.

Sharing of information with third parties

Boosstsalongen.no will never share information collected with a third party, unless it’s necessary to analyse, process, structure or use the data.

Boostsalongen.no will never distribute, share or sell contact information like email addresses, phone numbers and other contact information to a third party, unless this is necessary to process an order the visitor has asked for. An example of this is a credit check – if a customer has ordered a service and we have to perform a credit check, his or hers name, birth date and/or SSN will be used to fetch data from third party credit check institutions.

Last Updated: Sep 05, 2017

For questions regarding our Privacy Policy, please email info@boostsalongen.no.